چارت سازمانی

وظایف عمومی

وظایف مسئول دفتر و امور اداری

وظایف معاونت پشتیبانی

وظایف بازاریابی ، فروش و امور نمایندگان

وظایف واحد تبلیغات

وظایف معاونت مالی

وظایف مسئول کنترل کیفیت

وظایف معاونت سایت IT

مجله خبری پست بار