وظایف عمومی

شرح وظائف قائم مقام مدیر عامل

وظایف مسئول دفتر و امور اداری

وظایف معاونت پشتیبانی

وظایف بازاریابی ، فروش و امور نمایندگان

وظایف واحد تبلیغات

وظایف معاونت مالی

وظایف مسئول کنترل کیفیت

وظایف معاونت فناوری

لیست کارکنان شرکت معماران بهطرح

مجله خبری پست بار