مرور برچسب

پست کالای فاسد شدنی

بهترین روش برای ارسال کالاهای فاسد شدنی

بهترین روش برای ارسال کالاهای فاسد شدنی! آیا تا به برایتان پیش آمده که بخواهید کالایی را برای فردی ارسال کنید که در دسته کالاهای فاسد شدنی قرار بگیرد؟ در واقع برای ارسال آن نگرانی داشته باشید که آیا در طول مسیر خراب می شود یا نمی شود؟
مجله خبری پست بار