مرور برچسب

فرست مایل

اولین مایل تحویل (First Mile Delivery)

اولین مایل تحویل (First Mile Delivery) اولین مایل تحویلی در فرایندهای پستی، متناسب با نوع کاربری و اهداف شخص یا صنعت بهره گیرنده از خدمات پستی است. به همین دلیل بسته به نوع صنعت و دیدگاه متخصصان آن حوزه، تعریف آن متفاوت است. یک
مجله خبری پست بار