چارت سازمانی

وظایف عمومی

هیات مدیره

هیات مدیره

وظایف مدیریت عامل

وظایف مدیریت عامل

وظایف قائم مقام مدیر عامل

وظایف قائم مقام مدیر عامل

وظایف مسئول دفتر و امور اداری

وظایف معاونت پشتیبانی

وظایف بازاریابی ، فروش و امور نمایندگان

وظایف بخش تحقیق و توسعه - R&D

وظایف بخش تحقیق و توسعه – R&D

وظایف معاونت مالی

وظایف مسئول کنترل کیفیت

وظایف معاونت سایت IT

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!