وظایف هیئت مدیره و مدیریت عامل

دریافت مستندات شرح وظایف هیئت مدیره و مدیریت عامل

وظایف تیم IT

وظایف مسئول کنترل کیفیت

دریافت مستندات شرح وظایف مسئول کنترل کیفیت

وظایف معاونت مالی

وظایف کارشناس مالی

دریافت مستندات شرح وظایف کارشناس مالی

وظایف معاونت پشتیبانی

وظایف کارشناس پشتیبانی و امور نمایندگان

دریافت مستندات شرح وظایف کارشناس پشتیبانی و امور نمایندگان

وظایف مسئول دفتر و امور اداری

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!