شرح وظایف قائم مقام مدیریت

قائم مقام مدیر عامل شرکت مسئول مستقیم و جانشین مدیر عامل و هیئت مدیره محترم در شرکت می باشد.

مسئول تدوین و اجرای دقیق فرایندها و شرح وظایف همکارها و کل سیستم

تدوین و اجرای دستورالعملها و دانشنامه ها

تدوین و بررسی گزارشات هر واحد و کنترل انحراف معیار عملکرد همکارها

برگزاری جلسات هفتگی و رسیدگی به مصوبات

رابط بین همکاران و هیئت مدیره

تدوین و اجرای طرح های توجیهی و سرمایه گذاری و رایزنی در خصوص سرمایه گذاری

برگزاری جلسات سرمایه گذاری و بازاریابی به صورت مجازی و آنلاین

رسیدگی به فرایندها و رابط شرکت با نهادهای دولتی و غیر دولتی

کنترل فرم های ورودی به پنل و ارجاع به همکاران و رسیدگی به نحوه اجرا

پاسخ به تیکتهای مدیریت و نماینده مدیریت در ارتباط با مشتریان

رفع دغدغه و مشکلات نمایندگان و مشتریان

بررسی و رفع مشکل غرامتها و خسارتهای مشتریان

تدوین و راه اندازی فرایندهای شرکت در قالب فرمتهای ایزو

رسیدگی به رفتار سازمانی و آموزش نیروی انسانی

نظارت بر نحوه استخدام نیروها و ایجاد گروههای مختلف

گزارش و چک کردن بخش مرتبط با در فعالیت همکاران

انتشار روزانه 5مکالمه همکاران در گروه مدیریت

بررسی هفتگی ورود و خروج کارکنان

بررسی فایل ارزیابی بعد از تهیه توسط امور مالی

و…………….